ΤΟΜΕΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ – ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Αναλαμβάνουμε τη σύσταση όλων των ειδών των εταιρειών (Aτομική προσωπική, Ομόρρυθμη ή Ετερόρρυθμη Εταιρεία,Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία , Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ανώνυμη Εταιρεία), την έναρξη των εργασιών τους και τη λογιστική παρακλούθησή τους (τήρηση Απλογραφικών,Διπλογραφικών Βιβλίων ). Η σύγχρονη επιχείρηση αντιμετωπίζει ειδικά θέματα λειτουργίας όπως ανάγκες προϋπολογισμού, cash flow (ρευστότητας) κ.α. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει σέ συνεργασία με τον επιχειρηματία τη παροχή αυτών των εξειδικευμένων υπηρεσιών.

ΤΟΜΕΑΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ

Συμβουλεύουμε και αναλαμβάνουμε τη διεκπεραίωση οποιουδήποτε φοροτεχνικού,λογιστικού θέματος αντιμετωπίζει η επιχείρηση ή ο επιχειρηματίας ή κάποιος ιδιώτης (Θέματα Φορολογίας εισοδήματος, Θέματα κληρονομιών κ.λ.π)..

ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ 

Αναλαμβάνουμε τη σύνταξη και παρακολούθησή φακέλων επιχειρήσεων αιτήσεων επιδότησης σε όλους τούς οργανισμούς (ΟΑΕΔ, ΕΟΜΜΕΧ, Υπουργείο Ανάπτυξης, ΕΣΠΑ κ.λ.π).

ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

Συντάσουμε ολες τις αναγκαίες οικονομοτεχνικές μελέτες οι οποίες απαιτούνται γιά τούς φακέλους των επιδοτήσεων καθώς και όποια εξειδικευμένη μελέτη απαιτείται γιά ειδικό σκοπό (π.χ. σύνταξη μελέτης για παροχή άδειας επιχείρησης σέ αλλοδαπούς, μελέτες για δάνεια κ.λ.π)

Forotek P.C offer a full range of business accounting services to companies across the Greece and abroad from our office in Patras. We offer complete solutions as well as select business accounting services, allowing you to pick and choose the best accounting services suited to your requirements.

Accounts and tax can understandably be one of the most complex areas for business owners to handle. You’re not a business tax specialist, and being such an important part of running a business, you want your accounts and business tax in safe hands.

That’s where Forotek step in. We can provide business accounting and tax advice to small, medium and large businesses in the Greece and abroad who are looking for professional assistance. Our team have decades of experience in the complex world of business accounting, and can help your business operate in a tax efficient and compliant manner

If you are a sole trader, partnership or a company we can help you produce your year end accounts.

Your accounting information requirements will vary depending on the size and needs of your business, but all businesses need accurate, timely and reliable financial information so you can make any decisions needed. Besides helping you meet the statutory requirements, we also take the opportunity to conduct a review of your financial and management systems. This can often result in our identifying potential problem areas and recommending opportunities to improve your business performance.

We discuss the problems and opportunities with you and help you implement any agreed solutions. We will also deal with the tax affairs of the business as HMRC require you to supply them with details of your business. How you are taxed depends on whether you are a sole trader, partnership or company

Accounts & Tax Services:

 • Personal tax advice and compliance
 • Annual accounts
 • Acting as your business partner with HMRC
 • Cloud accounting software for real-time information
 • General business and tax advice
 • Business Startup support
 • Financial forecasts, budgets and planning
 • Bookkeeping, VAT & Payroll services

Using our bookkeeping service is highly recommended. It’s not only vital that you have accurate records for year end accounts, but it’s also essential in producing useful management information to help you run your business and make informed decisions.

Bookkeeping Services in Patras and across the country:

 • Cashflow
 • Profitability
 • Performance ratios
 • Customer activity
 • Credit control
 • Budget comparisons

The Forotek P.C team aim to make everything as simple for you as possible. We offer an initial free consultation to ensure we understand your business and we make proactive suggestions to help improve your specific situation. There are a variety of administrative obligations that come with operating a company, often referred to as company secretarial services. Many companies choose to request that their accountant covers these statutory obligations, as they are closely related to the financial operation of the company. Forotek P.C are experienced company secretarial service agents, who can cover any and all company secretarial tasks that you require. Whether you’re only just thinking of starting your own company, or you have a company up and running, we can take over your company secretarial tasks by signing an agreement with us.

Our company secretarial accounting services include the following:

 • Annual compliance service
 • Company formations
 • The allotment or transfer of shares
 • Change in Directors

 • Registered office service
 • Maintenance of statutory books and registers
 • Drafting or amending of Articles of Association

Corporate tax planning is an essential activity to undertake regularly to ensure that your business is operating in the most tax-efficient way possible. The business tax planning picture is becoming ever more complex, with various reliefs and opportunities to take advantage of, updated policies and penalties to worry about, and the growing obligations that come with operating a company.

The team at Forotek P.C have the passion and the experience to help you plan ahead. So you’ll get a truly tax-efficient business tax plan, designed and driven by corporate tax planning accountants and assisted by our team of experts.

There are many ways you can structure your tax affairs to ensure you minimise the tax your company pays.

Corporate tax planning services include:

 • Tax-efficient extraction of profits
 • Deciding the most tax-effective structure for your business
 • Checking you are making use of tax opportunities or tax reliefs
 • Maximising any claims to Capital Allowances
 • Advice on the effect of legislative changes
 • Planning for the optimum utilisation of losses
 • Looking to minimising exposure to Capital Gains