ΤΟΜΕΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ – ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Αναλαμβάνουμε τη σύσταση όλων των ειδών των εταιρειών (Aτομική προσωπική, Ομόρρυθμη ή Ετερόρρυθμη Εταιρεία, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ανώνυμη Εταιρεία), την έναρξη των εργασιών τους και τη λογιστική παρακλούθησή τους (τήρηση Βιβλίων Κ.Β.Σ, Α΄, Β΄,Γ΄κατηγορίας). Η σύγχρονη επιχείρηση αντιμετωπίζει ειδικά θέματα λειτουργίας όπως ανάγκες προϋπολογισμού, cash flow κ.λ.π. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει σέ συνεργασία με τον επιχειρηματία τη παροχή αυτών των εξειδικευ- μένων υπηρεσιών.

ΤΟΜΕΑΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ

Συμβουλεύουμε και αναλαμβάνουμε τη διεκπεραίωση οποιουδήποτε φοροτεχνικού θέματος αντιμετωπίζει η επιχείρηση ή ο επιχειρηματίας ή κάποιος ιδιώτης (Θέματα Φορολογίας εισοδήματος, Θέματα κληρονομιών κ.λ.π).

ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ 

Αναλαμβάνουμε τη σύνταξη και παρακολούθησή φακέλων επιχειρήσεων αιτήσεων επιδότησης σε όλους τούς οργανισμούς (ΟΑΕΔ, ΕΟΜΜΕΧ, Υπουργείο Ανάπτυξης, ΕΣΠΑ κ.λ.π).

ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

Συντάσουμε ολες τις αναγκαίες οικονομοτεχνικές μελέτες οι οποίες απαιτούνται γιά τούς φακέλους των επιδοτήσεων καθώς και όποια εξειδικευμένη μελέτη απαιτείται γιά ειδικό σκοπό (π.χ. σύνταξη μελέτης για παροχή άδειας επιχείρησης σέ αλλοδαπούς, μελέτες για δάνεια κ.λ.π)